REGULAMIN SKLEPU
BLASZKA & BART

DEFINICJE

 • DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej, za pośrednictwem której Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar określony w Zamówieniu.
 • DOSTAWCA – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów. Za porozumieniem Stron, istnieje możliwość ustalenia transportu własnego Sprzedawcy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT; ZAMAWIAJĄCY; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Przyjmującego Zamówienie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
 • MOMENT WYDANIA RZECZY – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez firmę BLASZKA & BART za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od BLASZKA & BART cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • TOWAR; PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www. blaszka.net.pl.
 • SPRZEDAWCA; PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE – firma „BLASZKA & BART” z siedzibą w Libiążu, adres siedziby oraz adres korespondencji: ul. Armii Krajowej 85, 32–590 Libiąż, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 628-211-67-38, adres poczty elektronicznej: biuro@blaszka.net.pl/ cv@blaszka.net.pl.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, poczty elektronicznej, lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem www.blaszka.net.pl i prowadzony jest przez firmę „BLASZKA & BART” z siedzibą w Libiążu.
 • Sklep Internetowy firmy BLASZKA & BART prowadzi sprzedaż towarów na rzecz Klientów, którzy nabywają oferowane produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub nabywające towar poza prowadzoną działalnością gospodarczą proszone są o dokonywanie zakupów w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem: Libiąż, ul. Armii Krajowej 85, bądź proszone są o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci współpracy ze strony podmiotów oczekujących dostawy towarów poza terenem Polski prosimy o bezpośredni kontakt w celu uzgodnienia możliwości i warunków współpracy.
 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami netto i są wyrażone w złotych polskich. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.blaszka.net.pl (Sklep Internetowy), jak również za pomocą bezpośrednich jak i pośrednich środków porozumiewania się na odległość, znajdujących się na stronie internetowej w zakładce „kontakt”.
 • Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od BLASZKA & BART.
 • Zamówienie można złożyć na minimum 10 sztuk wybranego produktu, chyba że Strony inaczej postanowiły. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do wózków piekarniczych i transportowych oraz urządzeń takich jak smażalnik do pączków i nadziewarki do pączków.
 • W celu dokonania zakupu za pomocą witryny internetowej należy zarejestrować indywidualne Konto Klienta, bądź wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych umożliwiających Sprzedawcy weryfikację prawidłowości złożonego zamówienia.
 • Klient zobowiązany jest do nieudostępniania dostępu do danych jego Konta Klienta osobom nieupoważnionym. BLASZKA & BART nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi, jeżeli nastąpią one na skutek wejścia w posiadanie i korzystanie z Konta Klienta przez osoby niepowołane. Transakcja zakupu dokonana przez takie osoby jest prawnie skuteczna i obciąża Klienta.
 • Klient gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe, jest uprawniony do posługiwania się nimi i bierze pełną odpowiedzialność prawną za ich przekazanie BLASZKA & BART, w tym również gwarantuje, że wszelkie dane osobowe zostały uzyskane i podane za zgodą osób do których przynależą. W przypadku powstania szkody w majątku BLASZKA & BART na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać, ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
 • Zamawiający przystępując do złożenia zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia
 • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy. Informacje o produktach nie są informacją o ich dostępności i w związku z tym nie są podstawą do traktowania zawartości Sklepu Internetowego jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca potwierdza dokonane zamówienie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i przystępuje do jego realizacji, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty. W przypadku złożenia zamówienia indywidualnego lub wykraczającego poza schemat przyjęty w ofercie Sklepu Internetowego, wygenerowane automatyczne potwierdzenie nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy, a jedynie informacją dla Zamawiającego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu. Przedstawiciel Sprzedawcy potwierdzi przyjęcie oferty telefonicznie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej ustalając dodatkowe warunki umowy.
 • Sprzedawca zastrzega własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia całej należności.
 • Czas realizacji zamówienia jest przedmiotem wzajemnych ustaleń Stron umowy i zależy od dostępności towaru, wielkości złożonego zamówienia oraz indywidualnych cech (w przypadku zamówienia niestandardowego). W przypadku zaistnienia braków magazynowych oraz wykonywania towarów na indywidualne zamówienie czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający jest każdorazowo informowany.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego telefonicznego uzgodnienia czasu realizacji, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
 • Sprzedawca może odmówić realizacji indywidualnego zamówienia bądź je anulować, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia przedstawicielowi Sprzedawcy nie udaje się, mimo licznych prób telefonicznych i w formie poczty elektronicznej, nawiązać kontaktu z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu, a który to kontakt jest potrzebny do prawidłowej realizacji zamówienia.

PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami netto i są wyrażone w złotych polskich. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.
 • Faktura VAT przesyłana jest w formie elektronicznej na adres internetowy wskazany przez Klienta. Na prośbę Klienta faktura VAT wysłana zostanie również w formie papierowej.
 • Formy płatności:
  • system płatności on-line Dotpay.
 • Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta wymagają obowiązkowej przedpłaty przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 • W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem, na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty Sprzedawca oczekuje do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia. Po tym terminie Sprzedawca może od realizacji zamówienia odstąpić. Ustalenie innego terminu płatności wymaga kontaktu i uzgodnienia z przedstawicielem Sprzedawcę.
 • Przedpłata wynosi 50% wartości zamówienia, chyba że Strony inaczej postanowiły. Sprzedawca przy kolejnych transakcjach daję możliwość ustalenia indywidualnych warunków płatności na podstawie dotychczasowej współpracy i historii płatności pomiędzy Stronami.
 • Przelewów na poczet zakupów należy dokonywać na numer konta bankowego podany na fakturze pro-forma, fakturze lub na ofercie w momencie, w którym zamówienie jest przyjęte i potwierdzona jest jego dostępność i możliwość realizacji w uzgodnionym terminie.
 • Towar zostanie zlecony do wysłania po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty w pełnej wysokości, bądź ustalonej między Stronami przedpłaty.
 • Płatność za pobraniem możliwa jest dla towarów małogabarytowych, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 • Sprzedawca ma prawo ograniczać dostępne sposoby płatności.

DOSTAWA

 • Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w cenniku widniejącym przy składaniu zamówienia.
 • Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Zamawiającego, jako adres dostawy.
 • Przesyłki dostarczane są przez firmę przewozową do odbiorcy i rozładowywane pod adresem wskazanym przez Zamawiającego umieszczonym w formularzu zamówienia. W zakres usługi dostawy nie wchodzi wniesienie przesyłki do obiektu wskazanego, jako miejsce dostawy.
 • W przypadkach szczególnych, o których Zamawiający zostanie powiadomiony wymagane jest zapewnienie możliwości rozładunku towaru przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu: wózek widłowy itp.
 • Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu.

ODBIÓR TOWARU

 • Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy transportowej jakość i kompletność dostawy. Wszelkie zastrzeżenia, co do dostarczonego towaru, powinny być przez Klienta zgłoszone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, pod rygorem utraty prawa zgłaszania reklamacji w tym zakresie, jeżeli występują braki ilościowe, niezgodność towaru z zamówieniem albo jego uszkodzenie lub jeżeli reklamowana wada mogła być stwierdzona po naocznych oględzinach produktu.
 • Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub zawartości należy w obecności przedstawiciela firmy transportowej sporządzić protokół szkody i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt firmie BLASZKA & BART. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie.
 • W przypadku odmowy przedstawiciela firmy transportowej oczekiwania na sprawdzenie przesyłki, która to odmowa została odnotowana w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie), Klient w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki. Po usunięciu opakowania należy upewnić się co do odpowiedniej ilości dostarczonego towaru, braku uszkodzeń i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedawcy. Należy zachować oryginalne opakowanie, w jakim dostarczono towar oraz kopie dokumentu przewozowego.
 • Przy odbiorze towaru od BLASZKA & BART lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru ze złożonym zamówieniem, zwłaszcza co do jego ilości, kompletności i jakości. Sprawdzenie powinno nastąpić w obecności pracownika BLASZKA & BART. Wszelkie zastrzeżenia, co do dostarczonego towaru, powinny być przez Klienta zgłoszone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, pod rygorem utraty prawa zgłaszania reklamacji w tym zakresie, jeżeli występują braki ilościowe, niezgodność towaru z zamówieniem albo jego uszkodzenie lub jeżeli reklamowana wada mogła być stwierdzona po naocznych oględzinach produktu.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 • Wszystkie zakupione towary u BLASZKA & BART są fabrycznie nowe.
 • Niektóre towary posiadają gwarancję producenta, o czym Sprzedawca informuję przy zawarciu umowy. Produkty, które nie zostały objęte okresem gwarancyjnym, za porozumieniem Sprzedawcy mogą zostać objęte gwarancją.
 • Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty przekazania towaru, chyba że w umowie pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym ustalono inne warunki, a fakt ten został odnotowany w karcie gwarancyjnej, na fakturze sprzedaży lub w ofercie złożonej Zamawiającemu.
 • W przypadku reklamacji należy niezwłocznie po stwierdzeniu podstawy uprawniającej do jej zgłoszenia skontaktować się ze Sprzedawcą. Podstawą do realizacji procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku faktura VAT.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (w tym koszty dostawy i przepakowania).
 • Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego transportu, rozpakowania, zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • BLASZKA & BART zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) do celów związanych z realizacją zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży dla Klientów dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.