Regulamin sklepu
BLASZKA & BART

Definicje

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej, za pośrednictwem której Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar określony w Zamówieniu.
DOSTAWCA – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów. Za porozumieniem Stron, istnieje możliwość ustalenia transportu własnego Sprzedawcy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT; ZAMAWIAJĄCY; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Przyjmującego Zamówienie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
MOMENT WYDANIA RZECZY – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez firmę BLASZKA & BART za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od BLASZKA & BART cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
TOWAR; PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www. blaszka.net.pl.
SPRZEDAWCA; PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE – firma „BLASZKA & BART” z siedzibą w Libiążu, adres siedziby oraz adres korespondencji: ul. Armii Krajowej 85, 32–590 Libiąż, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 628-211-67-38, adres poczty elektronicznej: biuro@blaszka.net.pl/ cv@blaszka.net.pl.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, poczty elektronicznej, lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem www.blaszka.net.pl i prowadzony jest przez firmę „BLASZKA & BART” z siedzibą w Libiążu.
Sklep Internetowy firmy BLASZKA & BART prowadzi sprzedaż towarów na rzecz Klientów, którzy nabywają oferowane produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub nabywające towar poza prowadzoną działalnością gospodarczą proszone są o dokonywanie zakupów w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem: Libiąż, ul. Armii Krajowej 85, bądź proszone są o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci współpracy ze strony podmiotów oczekujących dostawy towarów poza terenem Polski prosimy o bezpośredni kontakt w celu uzgodnienia możliwości i warunków współpracy.
Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami netto i są wyrażone w złotych polskich. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.blaszka.net.pl (Sklep Internetowy), jak również za pomocą bezpośrednich jak i pośrednich środków porozumiewania się na odległość, znajdujących się na stronie internetowej w zakładce „kontakt”.
Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od BLASZKA & BART.
Zamówienie można złożyć na minimum 10 sztuk wybranego produktu, chyba że Strony inaczej postanowiły. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do wózków piekarniczych i transportowych oraz urządzeń takich jak smażalnik do pączków i nadziewarki do pączków.
W celu dokonania zakupu za pomocą witryny internetowej należy zarejestrować indywidualne Konto Klienta, bądź wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych umożliwiających Sprzedawcy weryfikację prawidłowości złożonego zamówienia.
Klient zobowiązany jest do nieudostępniania dostępu do danych jego Konta Klienta osobom nieupoważnionym. BLASZKA & BART nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi, jeżeli nastąpią one na skutek wejścia w posiadanie i korzystanie z Konta Klienta przez osoby niepowołane. Transakcja zakupu dokonana przez takie osoby jest prawnie skuteczna i obciąża Klienta.
Klient gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe, jest uprawniony do posługiwania się nimi i bierze pełną odpowiedzialność prawną za ich przekazanie BLASZKA & BART, w tym również gwarantuje, że wszelkie dane osobowe zostały uzyskane i podane za zgodą osób do których przynależą. W przypadku powstania szkody w majątku BLASZKA & BART na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać, ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
Zamawiający przystępując do złożenia zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy. Informacje o produktach nie są informacją o ich dostępności i w związku z tym nie są podstawą do traktowania zawartości Sklepu Internetowego jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca potwierdza dokonane zamówienie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i przystępuje do jego realizacji, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty. W przypadku złożenia zamówienia indywidualnego lub wykraczającego poza schemat przyjęty w ofercie Sklepu Internetowego, wygenerowane automatyczne potwierdzenie nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy, a jedynie informacją dla Zamawiającego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu. Przedstawiciel Sprzedawcy potwierdzi przyjęcie oferty telefonicznie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej ustalając dodatkowe warunki umowy.
Sprzedawca zastrzega własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia całej należności.
Czas realizacji zamówienia jest przedmiotem wzajemnych ustaleń Stron umowy i zależy od dostępności towaru, wielkości złożonego zamówienia oraz indywidualnych cech (w przypadku zamówienia niestandardowego). W przypadku zaistnienia braków magazynowych oraz wykonywania towarów na indywidualne zamówienie czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający jest każdorazowo informowany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego telefonicznego uzgodnienia czasu realizacji, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
Sprzedawca może odmówić realizacji indywidualnego zamówienia bądź je anulować, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia przedstawicielowi Sprzedawcy nie udaje się, mimo licznych prób telefonicznych i w formie poczty elektronicznej, nawiązać kontaktu z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu, a który to kontakt jest potrzebny do prawidłowej realizacji zamówienia.

Płatności

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami netto i są wyrażone w złotych polskich. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.
Faktura VAT przesyłana jest w formie elektronicznej na adres internetowy wskazany przez Klienta. Na prośbę Klienta faktura VAT wysłana zostanie również w formie papierowej.
Formy płatności: system płatności on-line Dotpay.
Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta wymagają obowiązkowej przedpłaty przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem, na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty Sprzedawca oczekuje do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia. Po tym terminie Sprzedawca może od realizacji zamówienia odstąpić. Ustalenie innego terminu płatności wymaga kontaktu i uzgodnienia z przedstawicielem Sprzedawcę.
Przedpłata wynosi 50% wartości zamówienia, chyba że Strony inaczej postanowiły. Sprzedawca przy kolejnych transakcjach daję możliwość ustalenia indywidualnych warunków płatności na podstawie dotychczasowej współpracy i historii płatności pomiędzy Stronami.
Przelewów na poczet zakupów należy dokonywać na numer konta bankowego podany na fakturze pro-forma, fakturze lub na ofercie w momencie, w którym zamówienie jest przyjęte i potwierdzona jest jego dostępność i możliwość realizacji w uzgodnionym terminie.
Towar zostanie zlecony do wysłania po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty w pełnej wysokości, bądź ustalonej między Stronami przedpłaty.
Płatność za pobraniem możliwa jest dla towarów małogabarytowych, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Sprzedawca ma prawo ograniczać dostępne sposoby płatności.

Dostawa

Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w cenniku widniejącym przy składaniu zamówienia.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Zamawiającego, jako adres dostawy.
Przesyłki dostarczane są przez firmę przewozową do odbiorcy i rozładowywane pod adresem wskazanym przez Zamawiającego umieszczonym w formularzu zamówienia. W zakres usługi dostawy nie wchodzi wniesienie przesyłki do obiektu wskazanego, jako miejsce dostawy.
W przypadkach szczególnych, o których Zamawiający zostanie powiadomiony wymagane jest zapewnienie możliwości rozładunku towaru przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu: wózek widłowy itp.
Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu.

Odbiór towaru

Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy transportowej jakość i kompletność dostawy. Wszelkie zastrzeżenia, co do dostarczonego towaru, powinny być przez Klienta zgłoszone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, pod rygorem utraty prawa zgłaszania reklamacji w tym zakresie, jeżeli występują braki ilościowe, niezgodność towaru z zamówieniem albo jego uszkodzenie lub jeżeli reklamowana wada mogła być stwierdzona po naocznych oględzinach produktu.
Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub zawartości należy w obecności przedstawiciela firmy transportowej sporządzić protokół szkody i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt firmie BLASZKA & BART. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie.
W przypadku odmowy przedstawiciela firmy transportowej oczekiwania na sprawdzenie przesyłki, która to odmowa została odnotowana w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie), Klient w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki. Po usunięciu opakowania należy upewnić się co do odpowiedniej ilości dostarczonego towaru, braku uszkodzeń i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedawcy. Należy zachować oryginalne opakowanie, w jakim dostarczono towar oraz kopie dokumentu przewozowego.
Przy odbiorze towaru od BLASZKA & BART lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru ze złożonym zamówieniem, zwłaszcza co do jego ilości, kompletności i jakości. Sprawdzenie powinno nastąpić w obecności pracownika BLASZKA & BART. Wszelkie zastrzeżenia, co do dostarczonego towaru, powinny być przez Klienta zgłoszone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, pod rygorem utraty prawa zgłaszania reklamacji w tym zakresie, jeżeli występują braki ilościowe, niezgodność towaru z zamówieniem albo jego uszkodzenie lub jeżeli reklamowana wada mogła być stwierdzona po naocznych oględzinach produktu.

Gwarancje i reklamacje

Wszystkie zakupione towary u BLASZKA & BART są fabrycznie nowe.
Niektóre towary posiadają gwarancję producenta, o czym Sprzedawca informuję przy zawarciu umowy. Produkty, które nie zostały objęte okresem gwarancyjnym, za porozumieniem Sprzedawcy mogą zostać objęte gwarancją.
Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty przekazania towaru, chyba że w umowie pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym ustalono inne warunki, a fakt ten został odnotowany w karcie gwarancyjnej, na fakturze sprzedaży lub w ofercie złożonej Zamawiającemu.
W przypadku reklamacji należy niezwłocznie po stwierdzeniu podstawy uprawniającej do jej zgłoszenia skontaktować się ze Sprzedawcą. Podstawą do realizacji procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku faktura VAT.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (w tym koszty dostawy i przepakowania).
Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego transportu, rozpakowania, zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

Postanowienia końcowe

BLASZKA & BART zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) do celów związanych z realizacją zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży dla Klientów dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.