KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek wdrożyć postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanej powszechnie RODO.
Nowe przepisy w sposób jednolity określają:
kiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane
jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane
jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych
zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych
Jednym z obowiązków jaki nakłada RODO jest obowiązek informacyjny. Przetwarzanie tych danych jest związane z odebraniem od państwa zamówienia, wystawieniem faktury, obsługi reklamacji, obsługi transakcji płatniczych, potwierdzania salda, dowiezienia dokumentów z towarem do Państwa firmy oraz przechowywania dokumentów przez określony czas, wymagany prawem. Przetwarzanie danych osobowych w związku z powyższymi celami nakłada na nas obowiązek poinformowania Pani / Pana , jak chronione i przetwarzane są Państwa dane osobowe.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanej dalej RODO przekazuję Państwu następujące informacje:
W świetle przepisów administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych do firmy „BLASZKA&BART” Serniak Bartosz, z siedzibą 32-590 Libiąż ul. Armii Krajowej 89a, e-mail biuro@blaszka.net.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypisania dokumentów WZ, wystawienia faktury, obsługi reklamacji, dowiezienia do Państwa zakupionego towaru z dokumentacją, potwierdzenia salda, przechowywania dokumentów (podstawa prawna: art.6 ust. 1 pkt c, RODO),wystawienia dokumentów rozliczeniowych oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów (podstawa prawna: art.6 ust. 1 pkt f RODO).
Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: firmie informatycznej świadczącej nam usługi konserwacji naszej sieci komputerowej, firmie kurierskiej dostarczającej do Państwa przesyłkę, bankowi przy zwrocie do Państwa nadpłaty, poczcie przy dostarczaniu korespondencji, kancelarii prawnej, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podczas realizacji transakcji sprzedaży zamówionych towarów, obsługi płatności , korygowania dokumentów i potem przez 5 lat po skończonym roku obrotowym, licząc od dnia wystawienia faktury.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa, to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli zakupią Państwo w naszej firmie towary i będziemy wystawiali fakturę VAT to podanie przez Panią/Pana danych osobowych takich jak imię i nazwisko z nazwą firmy, adresu i numeru NIP jest konieczne, osoba jest zobowiązana do podania swoich danych do rachunku, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji transakcji sprzedaży powiązanej z wystawieniem faktury VAT.